2017/2018. õppeaasta eesmärgid

Õppeaasta eesmärgid ja tegevused valdkondade kaupa, lähtudes Sillaotsa Kooli arengukavast ja 2016/2017 õppeaasta sisehindamise vahetulemuste kokkuvõttest.

1. JÄTKUSUUTLIKKUS
1. Koolimaja juurdeehitus on valminud ja uued ruumid (4 aineklassi ja poiste töö- ja tehnoloogiaõpetuse ruumid) on sisustatud. Endine tehnoloogiaruum on rekonstrueeritud uuteks ruumideks (õppeköök, garderoob, tualetid ja raamatukogu).
2. Koostöö uue kohaliku omavalitsusega (Kastre Vallavalitsusega) toimib, oleme kaasatud hariduskorralduslikes aruteludes ja tegevustes.
3. Lasteaia järjekorra süsteemile on leitud kaasaegsem lahendus.
4. Õppe-, arengu- ja töökeskkonda on arendatud:
● koolimaja köök on renoveeritud;
● lasteaia saal on kohandatud ürituste läbiviimiseks (lavakardinad, kõlarid, projektor), paigaldatud on müratõke;
● ostetud on kaasaegne ja ergonoomiline mööbel;
● koolimaja ventilatsioonisüsteem on korrastatud.
5. Osaletud on rahvusvahelistes projektides.

2. EESTVEDAMINE JA MEESKONNA JUHTIMINE
1. Korrastatud on kõik koolikorralduslikud dokumendid seoses haldusreformiga.
2. Kaasajastatud on järgnev dokumentatsioon:
● Palgakorralduse põhimõtete koostamine
● Laste ja õpilaste Sillaotsa Kooli vastuvõtmise tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord
● Lasteaia ja kooli osa kodukord
3. Valitud on uue hoolekogu liikmed. Hoolekogu on koostanud õppeaastaks tööplaani ja hoolekogu korralised koosolekud on toimunud õppeaasta kestel vähemalt üks kord nelja kuu jooksul.
4. Tervisedenduslikud tegevused lähtuvad Sillaotsa Kooli lasteaia tervisedenduse tegevuskavast 2017/2018.
5. Kirjutatud on uus projekt SA INNOVEle, et toetada koostööd ja aidata kaasa ühise õppimise kultuuri kujunemisele osaks organisatsioonikultuurist ning kaasava hariduse põhimõtete rakendumisele.
6. Iga õpetaja on külastanud vähemalt ühe kolleegi ainetundi või õppetegevust (kogemuste ja teadmiste jagamiseks).
7. Läbi on viidud koolitus lapsevanematele.
8. Lasteaia liikumisõpetaja töökoormust on suurendatud.

3. LASTE JA ÕPILASTE INDIVIDUAALSE ARENGU TOETAMINE
1. 6.-9. klassi õpilased on osalenud TAS Leader projekti “Ettevõtlusõpe Sillaotsa Koolis“ planeeritud tegevustes.
2. Alustatud on majanduslikku mõtlemist arendava huviringiga.
3. Toimunud on erinevad karjääriplaneerimist toetavad tegevused, karjäärinõustamine on tagatud kõigile 8.-9. klassi õpilastele.
4. Vahetundides on õpilastele võimaldatud erinevaid aktiivtegevusi.
5. Koolis on kasutusel KiVa programm. 4-6.klassi õpilased saavad osa KiVa-tundidest, õppeaasta lõpus viiakse läbi programmi mõju mõõtev õpilasküsitlus.
6. Lasteaia lastel on võimalus osaleda liikumise- ja loovuse valdkonna huviringides.
7. Õpilased on osalenud maakondlikel aineolümpiaadidel, konkurssidel, võistlustel.
8. Lasteaia rühmad on osalenud erinevatel võistlustel ja konkurssidel.
9. Lapse arengu taseme kirjeldamiseks (kirjalik lapse iseloomustus) on koostatud juhend koos kindla vormistusega.

4. ÕPPE- JA KASVATUSTÖÖ KORRALDUS LASTEAIAS
1. Õppe- ja kasvatustöö mitmekesistamiseks on kirjutatud erinevaid projekte (nt. HITSA - ProgeTiigri programmi seadmete taotlusvoor; Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) - Keskkonnaprogrammi taotlusvoor; Eesti Teadusagentuur - Teaduse populariseerimise projektikonkurss).
2. Rühmad on osalenud KIKi projektis “Sillaotsa Kooli õpilaste ja lasteaia laste külastused loodusteemalistele aktiivõppeprogrammidele 2017/2018 õppeaastal”
3. Õpetajad on organiseerinud õppe-ja kasvatustööd väljaspool lasteaiakeskkonda (ettevõtted, loodus- ja keskkonnahariduskeskused, muuseumid, raamatukogud jt kultuuriasutused)
4. Läbi on viidud keskkonna ja säästva arengu alaste hoiakute kujundamisega seotud tegevusi (säästlik tarbimine, jäätmete sorteerimine, õppeprogrammides osalemine, teemakohastel konkurssidel osalemine, üleriigiliste teemapäevade või -nädalate tähistamine)
5. Haridustehnoloog on kaasatud lasteaeda, et suunata õpetajaid digitehnoloogilisi võimalusi tõhusamalt kasutama.
6. Erasmus+ projekti “Good Start, Grow Smart” raames on õpetajad läbiviinud loodusteemalisi õppetegevusi.
7. Õpetajatele on korraldatud “Lähme arvumaale” koolitus (matemaatika õpetamise metoodika).
8. Õppetegevuste läbiviimisel on suurenenud õuesõppe ja avastusõppe osakaal.
9. Liikumistegevused viiakse võimalusel läbi õues.

5. ÕPPE- JA KASVATUSTÖÖ KORRALDUS KOOLIS
1. Õppetöö mitmekesistamiseks on koolis kirjutatud erinevaid projekte (HITSA - ProgeTiigri programmi seadmete taotlusvoor ning Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) - Keskkonnaprogrammi taotlusvoor).
2. Õppetöö läbiviimine väljaspool kooli (ettevõtted, loodus- ja keskkonnahariduskeskused, muuseumid, raamatukogud jt kultuuriasutused)
3. Õppetegevustes on kasutatud digitehnoloogiat.
4. Õuesõppe ja avastusõppe osakaal on suurenenud.
5. Õpilased on osalenud KIKi projektis “Sillaotsa Kooli õpilaste ja lasteaia laste külastused loodusteemalistele aktiivõppeprogrammidele 2017/2018 õppeaastal” ja TAS Leader projektis „Ettevõtlusõpe Sillaotsa Koolis“

Otsing

Kalender

<<september 2018>>
ETKNRLP
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Pildid

Sillaotsa kool Comenius projekt Külaline Jaapanist pidu Tutipidu